Nieuws

Heeft u belangstelling voor onze school?

Heeft u belangstelling voor onze school?


Als u belangstelling heeft voor onze school, dan kunt u een telefonische of per email afspraak maken voor een rondleiding en een gesprek. In dat gesprek kan wordt aangeven of we plek hebben en of we als ouders, kind en school bij elkaar passen.

 
Onderwijs op Afstand

Onderwijs op Afstand

Onderwijs op afstand is passen en meten. Improviseren en nieuwe systemen ontdekken. On line communicatie is daarin cruciaal. Voor alle ouders en kinderen van de school....gebruik de oudercommunicatie app. Kijk iedere keer naar nieuwe berichten. Blijf op de hoogte.
Social Media

Social Media

Onder de Algemene Verordening gegevensbescherming is het belangrijk goed en zorgvuldig om te gaan met foto’s en video’s. Zowel het maken als het publiceren daarvan kan en mag niet zomaar gebeuren.
Ook voor onze school betekent dit wel iets.
In het SCOH protocol Social media wordt al aangegeven, dat ouders niet zomaar foto’s van andermans kinderen mogen maken. Van hun eigen kind(eren) natuurlijk wel. Op foto’s waar toevallig ook andere kinderen op staan, is het belangrijk te weten wat de ouder met die foto’s wil doen. Is het alleen voor eigen gebruik dan is er geen bezwaar. Worden de foto’s geplaatst op de eigen Facebook pagina of een ander medium, dan mag dat alleen nadat de ouder daar met de andere ouders over heeft gesproken en daar ook toestemming voor heeft gekregen.
Uit het protocol Social media SCOH :
Ouders mogen geen foto’s of filmpjes maken van andermans kinderen en dus ook geen foto’s of filmpjes van andermans kinderen publiceren. Foto’s en filmpjes van de eigen kinderen, waarop toevallig ook andermans kinderen te zien zijn, mogen slecht na expliciete toestemming van de ouders van de andere kinderen worden gepubliceerd.
Het is fijn als we hier allemaal op een goede manier mee om gaan.
De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betekent dit voor de school en voor u?
* Ons SCOH privacyreglement is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website.
* Ons protocol social media is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via de website
* Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij werken met een nieuw toestemmingsformu-lier voor plaatsing van foto’s en video’s van kinderen op de website en op social media. U zult dit nieuwe formulier in augustus gaan tegenkomen.
* Ons protocol Melding Datalek is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website.
In het kader van de AVG heeft SCOH ook een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming aange-steld. De FG is belast met het houden van toezicht op de zorgvuldigheid waarmee de SCOH scholen om-gaan met de gegevens van hun leerlingen. De FG werkt volgens het vastgestelde reglement Functionaris Gegevensbescherming.
Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Indien nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SCOH (FG@SCOH.nl.) SCOH ging en gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kinderen. We deden dat al onder de WBP en gaan daar natuurlijk mee door onder de AVG.
< 1 >