Vakken en methodes

Sportende kinderen
“Vakken, thema's en methodes vormen ons onderwijsaanbod”

Taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het is de basis voor elke andere ontwikkeling. Hier ligt ook onze nadruk op. Binnen ons onderwijs werken we daarnaast met thema's.

De vakken:

 • Nederlandse taal, Engelse taal, Franse taal
 • Rekenen en wiskunde
 • Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, techniek, milieu, natuur en “gezond en redzaam” gedrag)
 • Lichamelijke opvoeding
 • Kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, dramatische expressie, muziek, spel, dans, bevordering van het taalgebruik en beweging)

Thema's

 • Zelfbeeld
 • Werkhouding
 • Sociaal gedrag
 • Planmatig werken
 • Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën
 • Nieuwe media, o.a. computeronderwijs

Rekenen

De groepen 3 t/m 8 werken met de methode “PlusPunt”. Het is een realistische methode, die erop gericht is de kinderen zelf oplossingen te laten zoeken voor rekenopgaven. Bij "PlusPunt" wordt gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen. Ook is er digitaal materiaal aanwezig.

Taal

We werken in de groepen 4 t/m 8 met de taalmethode: “Taal Actief (4de versie)”. De bijbehorende spellingslijn en woordenschatlijn zijn ook ingevoerd in de groepen 4 t/m 8.

Lezen

In groep 3 wordt de methode “Veilig leren lezen” gebruikt. In groep 4 gaan we verder met de methode “Lekker Lezen”, een methode voor het technisch leesonderwijs. Naast het technisch lezen start in groep 4 ook het begrijpend luisteren en lezen. Kinderen hebben op deze leeftijd nog al hun aandacht nodig bij het technisch lezen. Als voorbereiding op het begrijpend lezen, wordt in deze groep geoefend met begrijpend luisteren. We werken voor begrijpend lezen met de methode "Nieuwsbegrip". Het gebruik van leesstrategieën staat hierin centraal. De kinderen leren deze leesstrategieën ook toe te passen in andere vakken.

Schrijven

Op onze school leren de kinderen schrijven met behulp van de methode “Pennenstreken”. Deze methode sluit goed aan bij het leren lezen in groep 3. Bij deze methode hebben wij als school een doorlopende lijn afgesproken over het gebruik van pen en potlood.

Wereldoriëntatie

Voor de natuurlessen gebruiken wij de nieuwe methode “Leefwereld” voor de groepen 1 en 2 en voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken we “Argus Clou”. Voor aardrijkskunde werken we vanaf groep 5 met de nieuwe methode “Argus Clou”. In groep 3 maken we gebruik van “Veilig de wereld in”. Voor geschiedenis (vanaf groep 5) werken we ook met “Argus Clou”.

Creatieve vakken

Voor de creatieve vakken maken wij gebruik van de methodes “Moet je doen” en “Laat maar zien”. In deze methode komen het muziekonderwijs, tekenen, handvaardigheid, dansende vorming, drama en techniek aan de orde. Deze vakken brengen evenwicht in het standaard lesprogramma. Daarnaast organiseren we elk jaar een “crea-middag”. Hierbij vindt de creatieve vorming, in brede zin, klassendoorbrekend plaats.

Informatie Communicatie technologie (ICT)

In alle groepen wordt gewerkt met computers. In de kleutergroepen wordt begonnen met de kinderen vertrouwd te maken met de computer. Er wordt gebruik gemaakt van kleuren -, tel- en lottoprogramma’s.

In de groepen 3 tot en met 8 maken we gebruik van verwerkingssoftware die gekoppeld is aan de methodes.

Techniek

Sinds enige jaren beschikken wij over “techniektorens”. Deze torens bieden de mogelijkheid om kinderen daadwerkelijk in aanraking te laten komen met techniek. Ze ontdekken hoe elektriciteit werkt, hoe je een huis kunt bouwen en nog veel meer. De torens worden al gebruikt vanaf groep 1!

Engels en Frans

In groep 7 en 8 staat Engels op het rooster. Dit wordt gegeven met behulp van de methode “Groove Me - Engels leren door muziek”. We geven Franse les op de woensdag in groep 8. Dit wordt gefinancierd door 'De Vrienden van de Waalse'.