Passend onderwijs

“Wij zoeken naar de juiste ondersteuning van uw kind als dat nodig is”

Wij bieden voor ieder kind onderwijs op maat. Deze regeling is voor alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Ook wij bieden passend onderwijs. Mocht uw kind niet helemaal tot zijn recht komen binnen onze school, dan gaan we samen met u op zoek naar een geschiktere plek binnen het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden). Op de website van SPPOH (www.sppoh.nl) kunt u zien welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Ons school ondersteuningsplan vindt u hier.

Ondersteuning binnen school

Wij streven ernaar om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Ons dagelijks handelen is erop gericht om onze leerlingen zo goed mogelijk hun mogelijkheden te laten benutten. Deze hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’.
Soms signaleert de leerkracht of ouder dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie gaan wij in overleg met de ouders/verzorgers om te kijken naar de juiste ondersteuning. Hierbij kan ook de hulp ingeroepen worden van de intern begeleider van onze school mevrouw Blok.

Basisondersteuning

Wij hebben een ondersteuningsprofiel binnen onze school opgesteld. In dit ondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden. Iedere school binnen het samenwerkingsverband SPPOH heeft afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de school. Iedere school binnen SPPOH biedt ook deze basisondersteuning. Dit houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft en het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt. Onze basisondersteuning bestaat uit:

  • Een goed pedagogisch klimaat.
  • Leerkrachten die werken met een doorgaande leerlijn.
  • Een ambitieuze norm voor het bereiken van resultaten.
  • Systematische analyse van de resultaten van de leerlingen.
  • Regelmatig gesprekken met ouders over de voortgang van hun kind.
  • Nauwe samenwerking met de voorschool en het voortgezet onderwijs.

Wij houden rekening met de verschillen in de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door de leerstof en materialen af te stemmen op uw kind. Dit doen we bijvoorbeeld door verschil in instructie en verwerking aan te bieden. Op het moment dat uw kind boven of onder het gemiddelde werkt, dan wordt hier zorgvuldig aandacht aan besteed.

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Onze school biedt daarom ook extra ondersteuning aan op de volgende manieren:

  • Wij bieden de kleutergroepen ‘Woorden in Prenten’ aan. Dit houdt in dat de kinderen die nog onvoldoende woordenschat beheersing hebben extra tijd krijgen om hun woordenschat uit te breiden.
  • Onze school beschikt over een schoolmaatschappelijk werkster.
  • Samenwerking met praktijk Nilan voor logopedie en fysiotherapie.

Samen met de andere scholen van SPPOH, zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Mocht de inzet van extra ondersteuning nodig zijn, dan wordt dit altijd eerst uitgebreid besproken met u als ouder en de benodigde deskundigen.

Wij streven er naar om altijd in overleg met u als ouder tot goed onderwijs en (indien nodig) een optimale ondersteuning voor onze leerlingen te komen.
Als het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van de SPPOH wordt vervolgens besproken hoe een passend plan voor de leerling gemaakt kan worden.