School en de Waalse kerk

Voor groep 8 leerlingen bestaat ook de mogelijkheid, wanneer zij voor Nederlands een voldoende hebben, Franse les te volgen. Deze lessen vinden buiten de reguliere lestijd plaats. Dankzij de welwillende medewerking van de Waalse Kerk zijn deze Franse lessen mogelijk.

“Onze samenwerking met de Waalse kerk is uniek”
Om daarvan iets meer te weten is het goed een stukje geschiedenis voor te leggen :

Geschiedenis van de Stichting De Waalse School in Den Haag

De Waalse Kerk is ontstaan vanuit de godsdienstoorlogen in de 16e eeuw. In Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden (Wallonië) bestreden de katholieken en protestantse Hugenoten elkaar. Gaspard de Coligny, een van de leiders van de Hugenoten, werd in de Bartholomeüsnacht in 1572 vermoord. Ook de man van Louise de Coligny, zijn dochter, kwam om in deze massamoord. Veel Hugenoten vluchtten naar Nederland, waar zij ‘Walen’ werden genoemd. Louise de Coligny hertrouwde in 1583 met Willem van Oranje, en kreeg een zoon, Frederik Hendrik. Zij wordt gezien als de stichtster van de Waalse Kerk in Delft en later in Den Haag. De Diaconie van de Waalse Kerk in Den Haag was belast met de zorg voor de armen, ouderen en wezen binnen de kerk. In 1739 werd de Waalse school opgericht voor de kinderen die op kosten van de Diaconie onderwijs genoten. In 1901 werd de school gevestigd in het nieuwe weeshuis van de Waalse Kerk aan de Oranjebuitensingel. Er waren in die tijd 90 leerlingen. In 1963 werd het gebouw verkocht; nu staat de Hoftoren (het Ministerie van OCW) op die plaats. De Waalse school verhuisde naar Mariahoeve.
De gemeente voorspelde dat er veel kinderen in die nieuwe wijk zouden komen wonen. Dat bleek te optimistisch, en zowel de Louise de Colignyschool als de Waalse school moesten al na enkele jaren concluderen dat er te weinig leerlingen waren om beide scholen naast elkaar te laten voortbestaan. De scholen fuseerden en ter herinnering werd het woord “Waalse” toegevoegd aan de naam van de overblijvende school. En in groep 8 wordt nog steeds onderwijs in de Franse taal gegeven.
De Stichting De Waalse School in Den Haag is blijven bestaan voor de afwikkeling van de opgeheven school.
Het vermogen van de stichting dat in die jaren was ontstaan werd vervolgens bestemd ter ondersteuning van de Waalse Louise de Colignyschool. De stichting heeft een klein bestuur voor het beheer van het vermogen. Dit bestuur besteedt de opbrengst van het vermogen elk jaar in overleg met de directeur die op zijn beurt de verschillende overlegorganen binnen de school heeft geconsulteerd.
Enkele voorbeelden: onderwijs in de Franse taal, aanvulling van de bibliotheek, nieuw meubilair in de gymzaal, digitale schoolborden, computerlesprogramma’s, laptops, muziekinstrumenten, talentlessen, of een bijdrage aan de ouders van leerlingen die de kosten van de schoolreis niet kunnen betalen. 

Wij zijn blij met de goede samenwerking en zien dat deze samenwerking het belang van onze kinderen goed dient.